Czechin


Implementace

Tam kde končí slova a začíná skutečná práce...

Přestože systém je obsahově a funkčně dělen na subsystémy a moduly, vnitřně jsou tyto celky členěny na mnoho dalších funkcionalit, jejichž plné využití v rámci jednoho pořízeného celku by nemuselo být pro zákazníka zajímavé, nebo dokonce ani žádoucí. A stejně tak i opačně, může být pro konkrétní projekt zcela nezbytné aby k některému modulu vznikla nová nádstavba pro konkrétní speciální účel. Na počátku tedy vždy musí proběhnout důkladná analýza všech výchozích požadavků, abychom byli schopni navrhnout optimální řešení postavené na systému eFolio a našem know-how.

Snažíme se vždy o komplexní analýzu celého prostředí investiční společnosti (používané standardy, investiční nástroje, metodiky, provozní řád aj.). S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti s poskytováním IT služeb investičním společnostem, jsme schopni v rámci realizace řešení nabízet své rady a doporučení i na úrovni formování či při plánování změn procesního modelu fungování společnosti. Tento analytický postup považujeme za klíčový, jak v případě již dlouhodobě fungujících investičních společností, tak v případě hledání řešení informačního systému pro nově vznikající společnosti.

Jaký je typický harmonogram realizace a nasazení systému?
 • Úvodní orientační schůzka se zákazníkem. Jejím účelem je, abychom se seznámili s obecnými záměry zákazníka a jeho úvodní představou o hledaném řešení. Na základě vyhodnocení těchto informací jsme obratem schopni poskytnout prvotní návrhy a případné varianty námi nabízeného řešení a přípravit si konkrétní dotazy pro upřesnění požadavků. Případně je možné v této fázi provést velmi hrubý odhad časové náročnosti realizace a celkových finančních nákladů.
 • Úplná specifikace požadavků. Na následujících (zpravidla více) schůzkách probíhá odborná diskuse nad konkrétními problematikami, utváří se a průběžně reviduje kompletní specifikace požadavků na řešení.
 • Úvodní analýza a nabídka. V této fázi cca několika jednotek dní je našimi analytiky a projektovými manažery provedena úvodní základní projektová analýza orientovaná zejména na přesnou kalkulaci očekávaných projektových nákladů a reálné doby realizace. Výsledkem je oficiální nabídka, která je předána zákazníkovi.
 • Revize požadavků. Vznikne-li u zákazníka nová okolnost, které musí být podmíněna revize původních požadavků (což je mimo jiné i stav, kdy zákazníkovi zcela nevyhovuje doba raelizace či celková cena), jsou předchozí dvě fáze opakovány až do okamžiku vzniku finální oboustranné shody a následné smlouvy o realizaci projektu.
 • Detailní projektová analýza. Úvodní fáze realizace projektu, výsledkem je detailní návrh řešení a konzultace případných nejasností.
 • Konfigurace a implementace. Dle postupu stanoveného v detailním návrhu řešení následně probíhá konfigurace systému eFolio s tím, že jsou dodatečně implementovány případné nové funkcionality dle specifikace původních požadavků. V okamžiku, kdy je systém v hrubém stavu připraven, je zpřístupněn v testovacím prostředí zákazníkovi, pro možnosti jeho možného průběžného nahlížení na průběh realizace a případné připomínkování a komentáře (např. k vizualizacím obrazovek, menu apod.). Celková doba realizace projektu úzce závisí na náročnosti konkrétního řešení, může se orientačně pohybovat od 3 měsíců až do 1 roku.
 • Předání do testovacího provozu. Instalace, testování. Je provedena instalace systému v režimu testovacího provozu do IT prostředí zákazníka a následné testování. Instalací systému se rozumí kompletní příprava a konfigurace platformy operačního systému, databázového serveru, aplikačního serveru a konečně i vlastního informačního systému eFolio. Na straně pracovních stanic uživatelů není nutné prakticky vůbec nic instalovat, pokud stanice disponují (což v současné době již platí snad vždy) běžným klientem Internet Explorer či FireFox - viz též architektura systému. Testovací provoz zpravidla probíhá řádově několik málo jednotek měsíců (např. 2 - 3 měsíce).
 • Školení. V průběhu testování probíhají školení budoucích uživatelů v rozsahu jejich činnosti a zařazení v organizaci společnosti, prvotní asistence s nastavením přístupových práv jednotlivých osob do systému.
 • Konverze stávajících dat. Ještě před závěrečnou akceptací testovacího provozu musí proběhnout minimálně jedna testovací konverze stávajících dat (platí pro zákazníky, kteří původně využívali jiné informační systémy a jejichž data chtějí migrovat do eFolia).
 • Akceptace, spuštění ostrého provozu. Závěrem testovacího provozu je očekávána akceptace ze strany zákazníka a následné spuštění ostrého provozu systému (včetně případné finální migrace dat z původně používaných systémů). V průběhu úvodních dní ostrého provozu jsou dle potřeb na horké lince nebo přímo ve společnosti přítomni naši konzultanti, kteří operativně řeší jakékoliv problémy a pomáhají obsluze při práci se systémem.
 • Servis a údržba. Na základě a v rozsahu dohodnutých podmínek následně uzavřené smlouvy o správě systému, zajišťujeme veškeré služby servisu a údržby chodu systému. Naší specialisté jsou k dispozici na emailovém a telefonickém kontaktu, každý pracovní den v čase od 8:00 do 18:00 hodin.
 • Další vývoj systému. Vznikne-li u zákazníka potřeba implementovat do systému nová rozšíření či úpravy, budou na tyto změny vytvořeny a naceněny samostatné nabídky a případně následně závazné objednávky. Realizaci požadovaných úprav se vždy snažíme zajistit bez průtahů a v přijatelně krátké době - zeptejte se našich zákazníků.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.