Czechin


Správa klientských účtů
a produktů investiční společnosti

Nechte informační systémy pracovat za Vás, šetřete čas i náklady...

Systémová nástavba eFolia určená speciálně pro investiční společnosti umožňuje především automatické vypořádávání klientských transakcí na základě příkazů podaných do systému nejen zaměstnanci, ale též dealery či přímo samotnými klienty prostřednictvím Internetu. Systém tedy umožňuje on-line prodej a zpětný odkup podílových listů klientům bez potřeby zásahu zaměstnanců investiční společnosti. Klienti taktéž mají možnost bez jakéhokoliv časového omezení, tj. 24 hodin denně a 365 dní v roce, získávat přehledné informace o aktuálním stavu svých portfolií prostřednictvím počítače připojeného k Internetu, ale i jinými cestami, např. SMS na mobilní telefon.

Nástavba eFolia poskytuje rozsáhlou škálu výstupních sestav a funkcí, které slouží pro potřeby společnosti spravující podílové fondy. Jedná se např. o řadu výstupů pro statistické účely včetně jejich grafického znázornění. Dále lze využít předdefinované sestavy pro potřeby marketingu, pro účely pravidelného přeceňování fondů a v neposlední řadě též sestavy poskytující podklady pro účetnictví. Samozřejmostí jsou hromadné tisky klientských výpisů z jednotlivých účtů aj. Systém taktéž obsahuje podpůrné funkce pro řešení některých nestandardních případů, jako je např. problematika dědictví či jiného obecného převodu podílových listů na jiného klienta. Taktéž umožňuje řešit situaci neplánovaného převodu cenných papírů u centrálního depozitáře bez vědomí společnosti metodou optimalizovaného vyrovnávání stavu vlastní databáze dle stavu centrálního depozitáře.
Dále je uveden přehled základních modulů.

Evidence osobních údajů a klientských smluv

Systém vede databázi o všech osobách evidovaných v systému (klienti, administrátoři, operátoři, obchodní zprostředkovatelé …). Kromě běžných osobních dat ať už pro fyzickou, či právnickou osobu lze zaevidovat i další údaje jako číslo bankovního účtu, číslo účtu v evidenci CP, email pro zasílání systémových zpráv, číslo mobilního telefonu pro možnost zasílání systémových SMS, údaje o dalších oprávněných osobách (např. manipulujících s účtem klienta do jeho věku 18 let) aj. Dále jsou evidovány všechny uzavřené smlouvy s klienty, přičemž je k dispozici plná podpora pro možnost individuálního nastavení některých smluvních podmínek (např. poplatků, limitů investování apod.).

Evidence produktů společnosti a podílových listů

Zde se evidují veškeré klientské produkty nabízené investiční společností (podílové fondy, postupné a pravidelné investování a jiné specifické investiční programy, jako jsou investiční strategie či produkty životních cyklů). Pro každý podílový fond existuje řada základních parametrů, kterými je definován. Mimo jiné je identifikován též evidenčním číslem emisní série, formou (zaknihovaná nebo listinná) emitovaných podílových listů a jejich nominální hodnotou, včetně kompletní historie hodnot NAV pro každý fond. Dalšími parametry jsou vstupní a výstupní poplatky, jejichž výše může být nastavitelná dle různých kombinací podmínek jako např. výší jednorázové investice, dobou držení podílových listů, různými věrnostními programy apod.

Evidence klientských transakcí

Systém v přehledné podobě eviduje kompletní informace o uskutečněných elementárních transakcích, tj. prodejích a zpětných odkupech podílových listů, případně o sdružených transakcích, jako jsou např. přestupy mezi různými produkty, převody mezi klienty, transakce vázané na investiční strategie apod. U každé transakce je zpětně zobrazitelná detailní informace o jednotlivých fázích její realizace (způsob přijetí pokynu, výpočet výše poplatků, vygenerování a zpracování pokynu pro SCP, způsob finančního vypořádání s klientem). Pokud společnost využívá služeb sítí obchodních zprostředkovatelů, kteří jsou odměňováni za získané obchody, na pozadí každé transakce probíhá výpočet odpovídající provize, která je danému zprostředkovateli přiznána a posléze případně přímo systémem vyplacena.

CRM - správa kontaktů, úkolů, hromadných tisků

eFolio umožňuje, aby uživatelé zasílali zprávy jiným uživatelům, případně definovaným uživatelským skupinám, přičemž odesílatel má zpětnou kontrolu nad tím, kdy zprávu příjemce přečetl. Druhou, snad ještě důležitější funkcí, je možnost zasílání zpráv konkrétním uživatelům přímo systémem. Odesílanými zprávami jsou SMS (je-li konkrétní implementace doplněna o hardwarovou či internetovou SMS bránu) a e-maily. Je možné zasílat nejen zprávy, ale i úkoly. Uživatelé mohou zadávat úkoly jiným uživatelům, což má význam zejména u osob z řad zaměstnanců obsluhujících systém. Přičemž jak řešitel, tak i zadavatel má možnost zpětné kontroly, v jakém stavu řešení se daný úkol nachází. Úkoly mohou být periodické (s opakováním) a mohou být svázány s klientem, s obchodním zprostředkovatelem, popřípadě s definovanou skupinou těchto osob dle nastaveného filtrování. Tj. například je možné zadat úkol pro odeslání blahopřání k narozeninám konkrétnímu klientovi (periodicky s opakováním každý rok) nebo úkol pro odeslání novoročního přání všem klientům s kreditem na běžném účtu vyšším než 100 tisíc Kč apod.

Stejně tak je možné přímo systému zadávat plánované úkoly týkající se elektronického zasílání (email nebo SMS) informací či notifikací k různým datům či stavům klientských smluv. Taktéž může systém sloužit k přípravě hromadných tisků (např. stavových výpisů majetkových účtů) za všechny klientovy nebo definovanou skupinu klientů. Tím se rozumí, že systém v naplánované době provozního klidu na pozadí provede výpočet a vygenerování tiskového souboru, který následující den obsluha už jen přímo pošle na tiskárnu.

Je možné evidovat veškeré uskutečněné kontakty s klienty (email nebo SMS, telefonický kontakt, osobní schůzka, pozemní pošta aj.). Důsledná evidence kontaktů může mít mj. význam pro generování statistických sestav o klientech, kde je možné omezit sestavu např. tím, že budeme chtít zobrazit pouze klienty, se kterými nebyl po dobu minimálně 6 měsíců uskutečněn žádný kontakt apod.

Konečně je tento modul využíván pro automatické zasílání notifikací klientům či obchodním zástupcům při vzniku nějakého stavu vyžadujícího jejich pozornost (nezrealizovaná transakce, upozornění na potřebu prodloužení smlouvy/certifikátu apod.). Stejně tak jsou systémem zasílány alerty zaměstnancům společnosti v případě, že je nezbytný jejich manuální zásah - např. potvrzení nadlimitní částky zadaného zpětného odkupu u klienta či řešení problému s neúspěšně zrealizovanou klientskou transakcí.

Síť obchodních zástupců a jejich oceňování

Pokud investiční společnost spolupracuje s externí nebo vlastní sítí obchodních zástupců, kteří nabízejí její produkty klientům, má definován nějaký ucelený systém oceňování obchodníků, zpravidla nazývaný termínem „provizní řád.“ Čím je hierarchická struktura obchodních zástupců složitější, tím bývá složitější i provizní řád. Obchodníci tak získávají provize jednak ze svých „obchodů“ (tj. obchodů klientů, kteří jim jsou přímo podřízení) a jednak z obchodů podřízené sítě obchodních zástupců. Provize mohou být přidělovány jednorázově např. za uzavření smlouvy organizace s klientem, za přidělení digitálního certifikátu, ale též kumulovaně za ucelené časové období a dané například aktuální výší ČOJ klientů (čistého obchodního jmění).

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.